x

Köpvillkor

Allmänna affärsvillkor

e-handelsföretaget

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

med sätet: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Prag 8

ID NR.: 03789861

registrerade i företagsregistret fört av Tingsrätten i Prag,

avsnitt, inlaga 237572,

Tfn: + 420 778 449 545

E-post: info@katypaty.com

vidare endast "Säljaren")

 

Säljarens postadress:

KATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tjeckien

 

Säljarens showroom säljarens (efter föregående överenskommelse):

Na Břehu-byggnaden Redpoint (över betongbron mittemot gatuhörnet: Na Břehu och Mlékárenská) 19000 Prag 9 - Vysočany

1       Inledande bestämmelser

1/1    Dessa villkor reglerar i detalj den lagliga förbindelsen mellan säljaren och kunden (vidare även "Köpare") för försäljning av varor genom e-handel på webbplatsen www.katypaty.com (vidare även "Elektronisk handel").

1/2    Relationerna mellan säljaren och köparen regleras av tjeckisk lag och då särskilt lag nr. 89/2012 i lagsamlingen, civilprocesslagen, i gällande lydelse, och om Köparen är konsument även lag nr. 634/1992 i lagsamlingen, om konsumentskydd, i gällande lydelse.

1/3    Säljaren gör inga utfästelser om att informationerna angivna på Webbshoppens sidor och varor som erbjuds av Webbshoppen är lämpliga, godkända eller anpassade till användning på andra platser utanför Tjeckien.  Om köparen går in på Webbshoppens sidor från en plats utanför Tjeckien eller om hen utanför Tjeckien använder varor införskaffade från Webbshoppen är hen ansvarig för resultaten av denna handling eller användning.  

2      Föremål för kontraktet

2/1   Köparen förbinder sig att till Köparen leverera varorna angivna i beställningen på det önskade viset i Webbshoppens beställningsformulär och Köparen förbinder sig att betala det överenskomna priset för de levererade varorna, allt enligt de villkor som anges i dessa allmänna affärsvillkor.

3      Webbshoppens förhållanden

3/1   Köparen kan beställa varor direkt från Webbshoppen utan registrering.

3/2   Vid beställning av varor är Köparen skyldig att tillhandahålla korrekt och sann information. Den information som tillhandahålls av Köparen vid beställning av varorna kommer av Säljaren betraktas som korrekta.

3/3   Köparen är medveten om att Webbshoppen inte behöver vara tillgänglig kontinuerligt, särskilt när det gäller nödvändigt underhåll av Säljarens hårdvaru- och mjukvaruutrustningar, eller nödvändigt underhåll av tredje persons hårdvaru- och mjukvaruutrustningar.

3/4   Köparen är medveten om att programvaran och andra komponenter som utgör Webbshoppens webbgränssnitt (inklusive foton av de erbjudna varorna) skyddas av upphovsmannarätten. Köparen förbinder sig att inte utföra någon handling som skulle kunna möjliggöra för denne eller tredje person att obehörigt göra ingrepp eller obehörigt utnyttja programvaran eller andra komponenter som utgör Webbshoppens webbgränssnitt.

4      Beställning av varor och slutandet av avtal

4/1   De presenterade varorna är avsedda för ändamålet angivet i beskrivningen av varorna i fråga. För användning av varorna för annat ändamål eller i strid med bruksanvisningarna eller andra instruktioner, om sådana levererats tillsammans med varorna, och för konsekvenser av sådant handlande ansvarar inte Säljaren.

4/2   För ett giltigt skickande av en beställning i Webbshoppen är det nödvändigt att fullständiga och korrekt fylla i alla föreskrivna uppgifter och formaliteter som anges i beställningsformuläret. För beställning av varorna fyller Köparen i beställningsformuläret på Säljarens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller framför allt information om:

(a) de beställda varorna (köparen "lägger" Köparen i den elektroniska shoppingkorgen på Säljarens webbgränssnitt),

(b) sättet för betalning av varorna, uppgifter om den önskade metoden för leverans av beställda varor och

(c) information om kostnader i samband med leveransen av varorna (vidare tillsammans kallade "Beställning").

4/3   Innan den slutliga och bindande bekräftelsen av Beställningen får Köparen hela Beställningen och önskade uppgifter inklusive godkännande av dessa affärsvillkor, priset på de beställda varorna inklusive alla expedierings- och transportkostnader gällande vid tidpunkten för genomförandet samt kontroll och justering av den skickade beställningen.

4/4   Om Köparen godkänner beställningens utseende är den bekräftade beställningen en beställning med slutgiltig giltighet och kommer att skickas för behandling med en klick på knappen "Skicka". En sådan skickad beställning är bindande för Köparen.

4/5   Erbjudanden, priser och information om tillgängligheten för varorna presenterade i Webbshoppen uttrycker en omedelbar faktisk status för säljarens lager, men av tekniska och organisatoriska skäl kan dessa uppgifter vid tiden för skickandet av Beställningen tills tiden för mottagandet av den av Säljaren enligt punkt 4/6 ändras, vilket innebär att varor som var tillgängliga i Webbshoppen vid tiden för beställningen behöver inte vara tillgängliga under de angivna villkoren.

4/6   Till e-postadressen som anges i beställningen skall Säljaren utan dröjsmål skicka ett e-postmeddelande där hen bekräftar mottagandet av Köparens beställning.

4/7   Säljaren förbehåller sig rätten att inte ta emot beställningar i skäliga fall, och särskilt när det gäller tömd lagerhållning, brist på varor hos leverantörer eller vid uppenbara skriftliga fel gällande priset eller beskrivningen av varorna i Webbshoppen eller i de fall då Köparen redan tidigare brutit mot avtalsplikterna gentemot Säljaren.  

4/8   Avtalet ingås på Tjeckiska; det är även möjligt att ingå avtal på ett främmande språk. Köpeavtalet ingås arkiveras av Säljaren i elektronisk form för att garantera att det uppfylls på korrekt sätt under en tid på 5 år och är inte tillgängligt för tredje part. Information om de enskilda tekniska stegen som leder till ingående av avtalet är uppenbara från dessa allmänna affärsvillkor, där denna process är begripligt beskriven. 

4/9   Vid ingående av avtalet kan fjärrkommunikationsmedel användas. Om man under slutandet av avtalet använder fjärrkommunikationsmedel ersätter köparen själv utgifterna för detta.

5      Varornas pris och betalningsvillkor

5/1   Priset för varan definieras som ett avtalspris i enlighet med lag nr. 526/1990 i lagsamlingen, om priser, i dess senaste lydelse och anges i Webbshoppen som slutligt. Kostnaden för frakt och transport, vars belopp finns angivna i Webbshoppen i beskrivningen för möjliga leveranssätt och kan beroende på den valda leveransformen skilja sig, läggs sedan till i Beställningen.  Det slutliga beräknade priset efter kompletteringen av Beställningen anges inklusive fraktkostnaderna.

5/2   Betalning för varorna och kostnaden för frakten görs genom:

(a) banköverföring till säljarens kontonr hos företaget Bank Citfin sparkooperativ (nedan endast kallat "säljarens konto") med en löptid på 7 dagar från slutandet av kontraktet, alltid innan leveransen av varorna; ett villkor för uppfyllandet av betalningsskyldigheterna är dessutom angivandet av vederbörligt referensnummer,

(b) genom den kredit som beviljats av CREDIT ALLIANCE, SE, Skatteregistreringsnummer 24805394, med sätet Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Prag 9.

5/3   Fakturan utställs av Säljaren, baserad på köpeavtalet, till Köparen och tjänar samtidigt som färdas av säljaren enligt köpeavtalet köparen också fungerar som ett giltigt skattekvitto. Köparen kan endast ta emot varorna efter att hela priset betalats.

6      Leverans av varor

6/1   Köparen förvärvar äganderätten till varan mot betalning av hela köpesumman för varorna eller mottagande av varorna - beroende på vad som inträffar senast.

6/2   De varor Köparen beställt varor kommer att levereras på en plats angiven av Köparen i Beställningen med fullständig adress; Köparen är dock medveten om att varorna är avsedda för användning på den Tjeckiska republikens territorium.

6/3   Leveranstiden börjar dagen för ett giltigt slutande av köpeavtalet i enlighet med artikel 3/7 i dessa allmänna affärsvillkor, d.v.s. mottagandet av bekräftelsen via e-post från Säljaren.   I den händelse att köparen har valt en variant av förskottsbetalning via bankgiro, börjar perioden löpa först efter att hela köpeskillingen betalats, d.v.s. inskrivning av vederbörlig summa på Säljarens konto.

6/4  Om det i E-shopen för de konkreta varorna inte anges annan leveranstid är leveranstiden 45 arbetsdagar. Om det inte är möjligt att leverera de beställda varorna inom den tiden skall Säljaren omedelbart underrätta Köparen om detta tillsammans med information om alternativa leveransdatum. Om köparen inte godkänner ändringen och om det ännu inte slutits något avtal, har hen rätt att annullera Beställningen. Om köparen inte godkänner ändringen, och avtalet redan slutits har hen ångerrätt tills varorna levererats.

6/5   Om Säljaren enligt kontraktet är skyldig att leverera varorna på den av Köparen i beställningen bestämda platsen är Köparen skyldig att ta emot varorna vid leveransen. Om köparen inte tar emot varorna vid leveransen är har säljaren rätt att begära en avgift för lagerhållning på 100 tjeckiska kronor per dag (i ord: hundra tjeckiska kronor) och har vidare rätt att annullera avtalet.

6/6   I på grund av orsaker från Köparens sida nödvändigt att leverera varorna upprepade gånger eller på annat sätt än det som angivits i beställningen är Köparen skyldig att betala eventuella kostnader i samband med upprepad leverans av varorna eller kostnader i samband med andra metoder för leveransen.

6/7   Köpare, som är konsument, bekräftar mottagandet av varorna med sin underskrift på det åtföljande dokumentet eller följesedeln. Köparen är skyldig korrekt ta emot varorna från speditören, kontrollera att förpackningen är intakt och om defekter upptäcks omedelbart underrätta speditören om dessa. När det upptäcks att förpackningen inte är intakt vilket möjliggör risk för skada på varorna eller potentiellt intrång i försändelsen rekommenderas Köparen, i eget intresse, att inte ta emot försändelsen.  Med en underskrift på leveranssedeln bekräftar Köparen att varans förpackning är intakt och inte skadad. Om förpackningen är intakt och inte skadad anses varorna levererade utan skador. Köparen är skyldig att utan onödigt dröjsmål efter mottagandet kontrollera varorna och skicka ett meddelande till Säljaren om eventuellt upptäckta defekter omedelbart efter det att defekterna upptäckts. Om varorna är märkta som ömtåliga är köparen alltid tvungen i närvaro av speditör öppna förpackningen och kontrollera att varorna inte är mekaniskt skadade; om hen underlåter att göra detta eller inte omedelbart utnyttjar reklamationsrätten för på sådant sätt uppkomna skador på varorna, alla senare identifierade mekaniska skador på varorna kommer det att anses att skadorna uppstod efter det att varorna mottagits av köparen.

6/8   Köpare, som inte är konsument, bekräftar mottagandet av varorna med sin underskrift på det åtföljande dokumentet eller följesedeln. Köpare, som inte är konsument, är skyldig ta emot varorna från speditören på korrekt sätt, kontrollera att förpackningen är intakt och vid eventuella defekter omedelbart underrätta speditören om detta. Om det upptäcks att förpackningen inte är intakt vilket möjliggör risk för skada på varorna eller potentiellt intrång i försändelsen rekommenderas Köparen, i eget intresse, att inte ta emot försändelsen.  Genom att underteckna följesedeln, bekräftar köparen att förpackningen inte har skadats eller manipulerats med, och att sändningen uppfyller alla villkor och krav för ovanstående och att varorna har levererats utan defekter. Senare reklamation angående förpackningens eller varornas intakthet eller skador på dem kommer inte beaktas. Köpare, som är konsument, rekommenderas att iaktta liknande förfarande och det för att undvika tvister om när defekten på varan uppstod. Det får för Konsumenten inte uppstå någon inskränkning av dennes rättigheter, särskild reklamationsrätten, på grund av underlåtenhet att följa de angivna rekommendationerna. Om varorna är märkta som ömtåliga är köparen alltid tvungen i närvaro av speditör öppna förpackningen och kontrollera att varorna inte är mekaniskt skadade; om hen underlåter att göra detta eller inte omedelbart utnyttjar reklamationsrätten för på sådant sätt uppkomna skador på varorna, alla senare identifierade mekaniska skador på varorna kommer det att anses att skadorna uppstod efter det att varorna mottagits av köparen.

6/9   Om det inte gäller privatperson är ogrundad vägran att ta emot varor inte en giltig anledning för att annullera avtalet och Köparen är skyldig att betala förhandlade köpeskillingen samt transportkostnader och Säljaren har också rätt att kräva betalning av bevisligen uppkomna kostnader relaterade till upprepade leveransförsök och kostnader för lagring av varor som inte var mottagna.

7      Ansvar för fel, garanti

7/1   Garantins längd följer lagen om fel § 2165 punkt 1, civilprocesslagen, angiven i
garanticertifikat av varje enskild produkt, där minimal garantilängd för nya varor är 24 månader i
fall Köparen är privatperson. Garanti för färgstabilitet på porslin är 100 år.

7/2   Garantin gäller från leveransdatum och är eventuellt förlängd med tiden när varor finns i
reparation under garanti. I den händelse av obehörig reklamation förlängs inte garantilängden.

7/3   Garanti gäller tillverkningsdefekter på varor eller andra fel som inte orsakas av felaktig
eller ovarsam behandling, användning av varor på ett olämpligt sätt eller mot manualen, eller av
defekter som uppkommit efter att Köparen har tagit emot varor, till exempel defekter,
natukatastrof som till exempel blixtnedslag eller annan atmosfärisk orsak, brand, vatten eller
effekt av andra ovanliga företeelser.

7/4   Fordran från fel kan begäras hos Säljaren skriftligt eller personligt på kontorstid efter
kommunikation i förväg. Vid reklamation är Köparen skyldig att beskriva felet sanningsenligt,
helt och tydligt, uppvisa garanticertifikat (om den utfärdats), inköpskvitto och fraktsedeln samt
lämna kontaktuppgifter för kommunikation vid hantering av reklamation.

7/5   Defekta varor är inte avsedda för användning. Säljaren är inte ansvarig för skada som
orsakas av fel på varor eller användning av defekta varor, om Köparen visste om felet eller kunde
upptäcka med vanlig försiktighet.

7/6   Varor märkta som dekorativa ska användas endast som dekoration; Säljaren är inte
ansvarig för effekter av icke avsedd användning.

7/7   Andra rättigheter av Köparen som är privatperson och hur utnyttjas fordran från fel
bestämmer Säljarens Garantivillkor som står på Webbshopens webbsida och i Säljarens
showroom.

8      Individuell karaktär av tillverkning och ångerrätt

8/1   Köparen är antas vara medveten om att alla varor som erbjuds i Webbshopen och som har
porslin som huvudkonstruktionsmaterial alltid är individuellt anpassade – handgjord och
handfärgad angående Köparens önskemål och därför är varje enskilda vara originell och det finns
möjlighet att avvikelser förekommer mellan enskilda exemplar.

8/2   I detta sammanhang är Köparen medveten om att angående bestämmelse § 1837,
Civilprocesslagen, har hen inte ångerrätt vid leverans av varor som anpassades efter Köparens
önskemål eller för hen personligt, vid leverans av färskvaror, samt varor som efter leverans
oåterkalleligen blandats med andra varor, eller ångra sig vid leverans av varor som konsument
tog ut från en stängd förpackning och som inte är möjlig att returnera av hygienskäl. Det är heller
inte möjligt att ångra sig vid leverans av audio, video eller software om hen åsamkat skada på
dess originalförpackning.

8/3   Om det inte gäller fallet angiven i avsnitt 8.1 eller annat fall där det inte är möjligt ångra
sig har Köparen som är privatperson i enlighet med bestämmelse § 1829 punkt 1,
Civilprocesslagen, ångerrätt inom 14 dagar från leveransdagen. I den händelse att köpeavtalet
gäller flera sorters varor eller leverans av olika delar, räknas tiden från leverans av sista delen.
Nyttjande av ångerrätten skall skickas till Säljaren i tid angiven ovan. För nyttjande av
ångerrätten kan Köparen använda ångerblanketten som finns som bilaga till dessa köpvillkor.

8/4   I fall av ångerrätt enligt avsnitt 7/2 av dessa köpvillkor blir köpeavtalet annullerat. Varor
måste returneras till Säljaren inom 14 dagar efter annullering av köpeavtalet. I den händelse att
Köparen inte följer denna skyldigheten, har Säljaren rätt att kräva en avgift på 0,1% av köppriset
på varor som skulle returneras för varje dag av försening, maximalt till höjden av köpsumman av
varorna. Med detta bestämmelse rörs inte begäran om skadestånt på skadan som orsakats av
överträdelse av skyldigheten, vilket gäller straff även i fall där skadan är större en straffets höjd
Varor ska returneras till Säljaren oskadade och oanvända och, om möjligt, i originalförpackning.
I fall Köparen ångrar sig, står hen för kostnader relaterade till returnering av varor till Säljaren
även i fall att varor kan inte transporteras med post på grund av dess karatkär. Köparen är
medveten att i fall returnerade varor har defekter, är använd eller konsumerad, ersätter Köparen
skador som uppstår för Säljaren.

8/5   I den händelse av ångerrätten enligt avsnitt 7/2 av köpvillkoren återbetalar Säljaren
beloppet mottagen från Köparen inom 14 dagar från Köparens nyttjande av ångerrätten på
samma sätt som hen har mottagit beloppet från Köparen. Säljaren har också rättighet att
återbetala till Köparen vid återbetalning på ett annat sätt, om hen kommer överens om det med
Köparen och om det inte innebär extra kostnader för Köparen. I fall Köparen nyttjar ångerrätten
är Säljaren inte skyldig att återbetala beloppet till Köparen innan den returnerar varor eller
bevisar att varor skickades till Säljaren.

8/6   Säljaren har närhelst ångerrätt till leveransen till Köparen. I den händelse återbetalar
Säljaren köppriset utan dröjsmål (i fall den redan betalats) till bankkonto av Köparens val.


9      Samtycke till behandling av personuppgifter

9/1   Vid slutande av avtal och dessa affärsvillkor godkänner Köparen att Säljaren får behandla
Köparens Personuppgifter lämnade vid Beställning på Webbshoppen, särskild förnamn och
efternamn, bostadsadress, identifikationsnummer, skattenummer, e-postadress och
telefonnummer. Syftet med denna behandling är slutandet och uppfyllandet av avtalet, köp- och
tjänsterbjudande samt skydd till Säljarens rättigheter och rättsligt skyddade rättigheter.
Gödkännandet ges på obestämd tid och kan återkallas närhelst. Återkallande gäller inte uppgifter
som Säljaren har rättighet att behandla även utan godkännande.

9/2   Vid behandling av personuppgifter förbinder Säljaren sig att följa alla skyldigheter som
anges i lag nr. 101/2000 i lagsamlingen, Personuppgiftslagen, i dess senaste lydelse.

9/3   Säljaren får överlåta behandling av ovannämnda personuppgifter till en tredje person.
Säljaren skall informera Köparen om rättighet enligt lag nr. 101/2000 i lagsamlingen,
Personuppgiftslagen - särskilt att lämnande av personuppgifter är frivilligt, att Köparen har
åtkomst till informationen, att Köparen har rätt att närhelst återkalla ovannämnda godkännande
skriftligt till Säljarens adress och Köparen har rätt att vända sig till Byrån för skydd av
personuppgifter i fall av kränkning av hens rättigheter om Säljaren inte korrigerar efter det att
Köparen har bett om detta.

9/4   Köparen accepterar att få information relaterade till varor, tjänster eller Säljarens företag
på e-post och accepterar att få kommersiella meddelande på e-post; Köparen får dessa
godkännande närhelst återkalla.

10      Information om alternativa tvistlösning av konsumenttvister

10/1   I den händelse av en konsumenttvist (förutom tvister från avtalen inom hälso- och
sjukvårdstjänst, som har som subjekt tillhandahållning av hälso- och sjukvård inklusive
föreskrift, utfärdande och tillhandahållande av läkemedel och medicinska anordningar enligt lag
nr. 372/2011 i lagsamlingen, om hälso- och sjukvårdstjänster, i dess senaste lydelse) får
konsument vända sig till institution för alternativa tvistlösning av konsumenttvister. Behörigt
organ för alternativa tvistlösning av konsumenttvister är den Tjeckiska handelsinspektionen
(Česká obchodní inspekce).
Kontaktuppgifter:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Web: https://adr.coi.cz/cs

11      Avslutande bestämmelser

11/1   Ångerblanketten finns som bilaga till dessa köpevillkor.

11/2   Dessa affärsvillkor finns på Webbshoppens hemsida ( www.katypaty.com ) och deras
lydelse som gäller från dagen när Beställningen bearbetades skickas till Köparen som en del av
bekräftelse om Beställning (avsnitt 3/6) som Köparen får via e-post. På det här sättet är det
möjligt för Köparen att arkivera och kopiera affärsvillkoren.

11/3   Affärsvillkor gäller i den omfattningen och i den lydelsen som anges på Webbshoppen
den dagen när elektronisk Beställning skickades. Via att skicka en elektronisk Beställning
bekräftar Köparen till Säljaren att hen har läst och förstått dessa affärsvillkor samt godkänner
dem. Köparen har möjlighet att känna till dessa affärsvillkor samt läsa dem innan själva
genomförandet av Beställningen.

11/4   Säljaren är inte bunden av uppförandekoden i relation till Köparen i enlighet med
bestämmelse §1826 avsnitt 1 e), civilprocesslagen.Potřebujete zajistit výhodné financování Vašeho podnikatelského projektu nebo nákupu vybavení?

Rád Vám kdykoliv poradí náš specialista:

Bc. Petr Ledvina