Köpvillkor

Allmänna affärsvillkor e-handelsföretaget:

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 


med sätet: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Prag 8

registrerade i företagsregistret fört av Tingsrätten i Prag,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

www: www.katypaty.com

(vidare endast "Säljaren")

 

Säljarens postadress:

KATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tjeckien

 

Säljarens showroom säljarens :

Na Břehu-byggnaden Redpoint, 19000 Prag 9 - Vysočany, Tjeckien


1           Inledande bestämmelser

1/1    Dessa villkor reglerar i detalj den lagliga förbindelsen mellan säljaren och kunden (vidare även "Köpare") för försäljning av varor genom e-handel på webbplatsen www.katypaty.com (vidare även "Elektronisk handel").

1/2    Relationerna mellan säljaren och köparen regleras av tjeckisk lag och då särskilt lag nr. 89/2012 i lagsamlingen, civilprocesslagen, i gällande lydelse, och om Köparen är konsument även lag nr. 634/1992 i lagsamlingen, om konsumentskydd, i gällande lydelse.

1/3    Säljaren gör inga utfästelser om att informationerna angivna på Webbshoppens sidor och varor som erbjuds av Webbshoppen är lämpliga, godkända eller anpassade till användning på andra platser utanför Tjeckien.  Om köparen går in på Webbshoppens sidor från en plats utanför Tjeckien eller om hen utanför Tjeckien använder varor införskaffade från Webbshoppen är hen ansvarig för resultaten av denna handling eller användning.  

2          Föremål för kontraktet

2/1   Köparen förbinder sig att till Köparen leverera varorna angivna i beställningen på det önskade viset i Webbshoppens beställningsformulär och Köparen förbinder sig att betala det överenskomna priset för de levererade varorna, allt enligt de villkor som anges i dessa allmänna affärsvillkor.

3          Webbshoppens förhållanden

3/1   Köparen kan beställa varor direkt från Webbshoppen utan registrering.

3/2   Vid beställning av varor är Köparen skyldig att tillhandahålla korrekt och sann information. Den information som tillhandahålls av Köparen vid beställning av varorna kommer av Säljaren betraktas som korrekta.

3/3   Köparen är medveten om att Webbshoppen inte behöver vara tillgänglig kontinuerligt, särskilt när det gäller nödvändigt underhåll av Säljarens hårdvaru- och mjukvaruutrustningar, eller nödvändigt underhåll av tredje persons hårdvaru- och mjukvaruutrustningar.

3/4   Köparen är medveten om att programvaran och andra komponenter som utgör Webbshoppens webbgränssnitt (inklusive foton av de erbjudna varorna) skyddas av upphovsmannarätten. Köparen förbinder sig att inte utföra någon handling som skulle kunna möjliggöra för denne eller tredje person att obehörigt göra ingrepp eller obehörigt utnyttja programvaran eller andra komponenter som utgör Webbshoppens webbgränssnitt.

4          Beställning av varor och slutandet av avtal

4/1   De presenterade varorna är avsedda för ändamålet angivet i beskrivningen av varorna i fråga. För användning av varorna för annat ändamål eller i strid med bruksanvisningarna eller andra instruktioner, om sådana levererats tillsammans med varorna, och för konsekvenser av sådant handlande ansvarar inte Säljaren.

4/2   För ett giltigt skickande av en beställning i Webbshoppen är det nödvändigt att fullständiga och korrekt fylla i alla föreskrivna uppgifter och formaliteter som anges i beställningsformuläret. För beställning av varorna fyller Köparen i beställningsformuläret på Säljarens webbgränssnitt. Beställningsformuläret innehåller framför allt information om:

(a) de beställda varorna (köparen "lägger" Köparen i den elektroniska shoppingkorgen på Säljarens webbgränssnitt),

(b) sättet för betalning av varorna, uppgifter om den önskade metoden för leverans av beställda varor och

(c) information om kostnader i samband med leveransen av varorna (vidare tillsammans kallade "Beställning").

4/3   Innan den slutliga och bindande bekräftelsen av Beställningen får Köparen hela Beställningen och önskade uppgifter inklusive godkännande av dessa affärsvillkor, priset på de beställda varorna inklusive alla expedierings- och transportkostnader gällande vid tidpunkten för genomförandet samt kontroll och justering av den skickade beställningen.

4/4   Om Köparen godkänner beställningens utseende är den bekräftade beställningen en beställning med slutgiltig giltighet och kommer att skickas för behandling med en klick på knappen "Skicka". En sådan skickad beställning är bindande för Köparen.

4/5   Erbjudanden, priser och information om tillgängligheten för varorna presenterade i Webbshoppen uttrycker en omedelbar faktisk status för säljarens lager, men av tekniska och organisatoriska skäl kan dessa uppgifter vid tiden för skickandet av Beställningen tills tiden för mottagandet av den av Säljaren enligt punkt 4/6 ändras, vilket innebär att varor som var tillgängliga i Webbshoppen vid tiden för beställningen behöver inte vara tillgängliga under de angivna villkoren.

4/6   Till e-postadressen som anges i beställningen skall Säljaren utan dröjsmål skicka ett e-postmeddelande där hen bekräftar mottagandet av Köparens beställning.

4/7   Säljaren förbehåller sig rätten att inte ta emot beställningar i skäliga fall, och särskilt när det gäller tömd lagerhållning, brist på varor hos leverantörer eller vid uppenbara skriftliga fel gällande priset eller beskrivningen av varorna i Webbshoppen eller i de fall då Köparen redan tidigare brutit mot avtalsplikterna gentemot Säljaren.  

4/8   Avtalet ingås på Tjeckiska; det är även möjligt att ingå avtal på ett främmande språk. Köpeavtalet ingås arkiveras av Säljaren i elektronisk form för att garantera att det uppfylls på korrekt sätt under en tid på 5 år och är inte tillgängligt för tredje part. Information om de enskilda tekniska stegen som leder till ingående av avtalet är uppenbara från dessa allmänna affärsvillkor, där denna process är begripligt beskriven. 

4/9   Vid ingående av avtalet kan fjärrkommunikationsmedel användas. Om man under slutandet av avtalet använder fjärrkommunikationsmedel ersätter köparen själv utgifterna för detta.

5          Varornas pris och betalningsvillkor

5/1   Priset för varan definieras som ett avtalspris i enlighet med lag nr. 526/1990 i lagsamlingen, om priser, i dess senaste lydelse och anges i Webbshoppen som slutligt. Kostnaden för frakt och transport, vars belopp finns angivna i Webbshoppen i beskrivningen för möjliga leveranssätt och kan beroende på den valda leveransformen skilja sig, läggs sedan till i Beställningen.  Det slutliga beräknade priset efter kompletteringen av Beställningen anges inklusive fraktkostnaderna.

5/2   Betalning för varorna och kostnaden för frakten görs genom:

(a) banköverföring till säljarens kontonr hos företaget Bank Citfin sparkooperativ (nedan endast kallat "säljarens konto") med en löptid på 7 dagar från slutandet av kontraktet, alltid innan leveransen av varorna; ett villkor för uppfyllandet av betalningsskyldigheterna är dessutom angivandet av vederbörligt referensnummer,

(b) genom den kredit som beviljats av CREDIT ALLIANCE, SE, Skatteregistreringsnummer 24805394, med sätet Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Prag 9,

(c) med kreditkort.

5/3   Fakturan utställs av Säljaren, baserad på köpeavtalet, till Köparen och tjänar samtidigt som färdas av säljaren enligt köpeavtalet köparen också fungerar som ett giltigt skattekvitto. Köparen kan endast ta emot varorna efter att hela priset betalats.

6           Leverans av varor

6/1   Köparen förvärvar äganderätten till varan mot betalning av hela köpesumman för varorna eller mottagande av varorna - beroende på vad som inträffar senast.

6/2   De varor Köparen beställt varor kommer att levereras på en plats angiven av Köparen i Beställningen med fullständig adress; Köparen är dock medveten om att varorna är avsedda för användning på den Tjeckiska republikens territorium.

6/3   Leveranstiden börjar dagen för ett giltigt slutande av köpeavtalet i enlighet med artikel 3/7 i dessa allmänna affärsvillkor, d.v.s. mottagandet av bekräftelsen via e-post från Säljaren.   I den händelse att köparen har valt en variant av förskottsbetalning via bankgiro, börjar perioden löpa först efter att hela köpeskillingen betalats, d.v.s. inskrivning av vederbörlig summa på Säljarens konto.

6/4  Om det i E-shopen för de konkreta varorna inte anges annan leveranstid är leveranstiden 45 arbetsdagar. Om det inte är möjligt att leverera de beställda varorna inom den tiden skall Säljaren omedelbart underrätta Köparen om detta tillsammans med information om alternativa leveransdatum. Om köparen inte godkänner ändringen och om det ännu inte slutits något avtal, har hen rätt att annullera Beställningen. Om köparen inte godkänner ändringen, och avtalet redan slutits har hen ångerrätt tills varorna levererats.

6/5   Om Säljaren enligt kontraktet är skyldig att leverera varorna på den av Köparen i beställningen bestämda platsen är Köparen skyldig att ta emot varorna vid leveransen. Om köparen inte tar emot varorna vid leveransen är har säljaren rätt att begära en avgift för lagerhållning på 100 tjeckiska kronor per dag (i ord: hundra tjeckiska kronor) och har vidare rätt att annullera avtalet.

6/6   I på grund av orsaker från Köparens sida nödvändigt att leverera varorna upprepade gånger eller på annat sätt än det som angivits i beställningen är Köparen skyldig att betala eventuella kostnader i samband med upprepad leverans av varorna eller kostnader i samband med andra metoder för leveransen.

6/7   Köpare, som är konsument, bekräftar mottagandet av varorna med sin underskrift på det åtföljande dokumentet eller följesedeln. Köparen är skyldig korrekt ta emot varorna från speditören, kontrollera att förpackningen är intakt och om defekter upptäcks omedelbart underrätta speditören om dessa. När det upptäcks att förpackningen inte är intakt vilket möjliggör risk för skada på varorna eller potentiellt intrång i försändelsen rekommenderas Köparen, i eget intresse, att inte ta emot försändelsen.  Med en underskrift på leveranssedeln bekräftar Köparen att varans förpackning är intakt och inte skadad. Om förpackningen är intakt och inte skadad anses varorna levererade utan skador. Köparen är skyldig att utan onödigt dröjsmål efter mottagandet kontrollera varorna och skicka ett meddelande till Säljaren om eventuellt upptäckta defekter omedelbart efter det att defekterna upptäckts. Om varorna är märkta som ömtåliga är köparen alltid tvungen i närvaro av speditör öppna förpackningen och kontrollera att varorna inte är mekaniskt skadade; om hen underlåter att göra detta eller inte omedelbart utnyttjar reklamationsrätten för på sådant sätt uppkomna skador på varorna, alla senare identifierade mekaniska skador på varorna kommer det att anses att skadorna uppstod efter det att varorna mottagits av köparen.

6/8   Köpare, som inte är konsument, bekräftar mottagandet av varorna med sin underskrift på det åtföljande dokumentet eller följesedeln. Köpare, som inte är konsument, är skyldig ta emot varorna från speditören på korrekt sätt, kontrollera att förpackningen är intakt och vid eventuella defekter omedelbart underrätta speditören om detta. Om det upptäcks att förpackningen inte är intakt vilket möjliggör risk för skada på varorna eller potentiellt intrång i försändelsen rekommenderas Köparen, i eget intresse, att inte ta emot försändelsen.  Genom att underteckna följesedeln, bekräftar köparen att förpackningen inte har skadats eller manipulerats med, och att sändningen uppfyller alla villkor och krav för ovanstående och att varorna har levererats utan defekter. Senare reklamation angående förpackningens eller varornas intakthet eller skador på dem kommer inte beaktas. Köpare, som är konsument, rekommenderas att iaktta liknande förfarande och det för att undvika tvister om när defekten på varan uppstod. Det får för Konsumenten inte uppstå någon inskränkning av dennes rättigheter, särskild reklamationsrätten, på grund av underlåtenhet att följa de angivna rekommendationerna. Om varorna är märkta som ömtåliga är köparen alltid tvungen i närvaro av speditör öppna förpackningen och kontrollera att varorna inte är mekaniskt skadade; om hen underlåter att göra detta eller inte omedelbart utnyttjar reklamationsrätten för på sådant sätt uppkomna skador på varorna, alla senare identifierade mekaniska skador på varorna kommer det att anses att skadorna uppstod efter det att varorna mottagits av köparen.

6/9   Om det inte gäller privatperson är ogrundad vägran att ta emot varor inte en giltig anledning för att annullera avtalet och Köparen är skyldig att betala förhandlade köpeskillingen samt transportkostnader och Säljaren har också rätt att kräva betalning av bevisligen uppkomna kostnader relaterade till upprepade leveransförsök och kostnader för lagring av varor som inte var mottagna.

7            Ansvar for mangler, garantiperiode

7/1    Garantilengden på grunn av retten til mangler i henhold til § 2165 første ledd i borgerloven er angitt i garantikortet for produktet, mens minimumsgarantiperioden for nye varer i tilfeller der kjøperen er forbruker er 60 måneder, for porselens fargebestandighet er det gitt 50 års garanti.

7/2    Garantiperioden begynner fra datoen for mottakelse av varene fra kjøperen og kan forlenges med den tiden varene er under garantireparasjon. I tilfelle en uberettiget klage forlenges ikke garantiperioden.

7/3    Garantien dekker produksjonsfeil på produktene eller andre mangler som ikke er forårsaket av uprofesjonell eller uforsiktig håndtering, bruk av produktet i strid med dets formål eller bruksanvisning, eller skade etter mottak av varer fra kjøperen, for eksempel mekanisk skade , naturkatastrofer som kollaps lyn eller annen atmosfærisk utslipp, brann eller vann eller andre ikke-standardiserte fenomener.

7/4    Krav på mangler på varer kan gjøres til selgeren, skriftlig eller etter forhåndsavtale personlig i arbeidstiden. I tilfelle en klage er kjøperen forpliktet til å sant, fullstendig og tydelig beskrive den påståtte mangelen, sende inn et garantikort (hvis det er utstedt), bevis på kjøp og levering og gi kontaktinformasjon for formålet med kommunikasjon om oppgjør av klage.

7/5    Varene er ikke ment for bruk hvis de viser en mangel. Selger er ikke ansvarlig for skader som har sin opprinnelse i en mangel på varene eller i bruk av varer med en mangel, hvis kjøperen visste om denne mangelen eller kunne ha kjent med normal forsiktighet.

7/6    Varer som er merket som dekorative, er kun ment å brukes som ornament. Selgeren er ikke ansvarlig for bruk for et annet formål, for muligheten til å bruke til et annet formål eller for konsekvensene av bruk for et annet formål med slike varer.

7/7    Andre rettigheter til kjøperen, som er forbruker, og fremgangsmåten for å avklare krav på mangler er beskrevet i selgerens klageprosedyre på nettstedet for e-handel og i selgerens showroom.

8           Individuell karakter av vareproduksjonen og angrerett fra kontrakten

8/1    Kjøperen erkjenner at alle varer som tilbys i E-butikken og hvis viktigste konstruksjonsmateriale er porselen, alltid er individuelt justert, dvs. håndlaget og farget på grunnlag og i henhold til Kjøpers ønsker, og derfor hver enkelt varen er original og avvik er mulig mellom de enkelte varene. I denne sammenheng erkjenner kjøperen at det i henhold til bestemmelsene i borgerloven § 1837 ikke er mulig å trekke seg fra kjøpekontrakten for levering av varer som er modifisert etter kjøpers ønsker eller for hans person.

8/2    Hvis dette ikke er tilfelle der det ikke er mulig å trekke seg fra kjøpekontrakten, har kjøperen, som er forbruker, rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten i samsvar med bestemmelsene i § 1829 nr. 1 i Civil Code, innen fjorten (14) dager fra aksept av varer, og hvis gjenstanden for kjøpekontrakten er flere typer varer eller levering av flere deler, løper denne perioden fra datoen for mottakelse av den siste leveransen av varer . Uttak fra kjøpekontrakten må sendes til selger innen fristen angitt i forrige setning. Det er ikke noe skjema for uttak av kjøpekontrakten, men uttaket må være entydig.

8/3    Ved tilbaketrekning fra kjøpekontrakten i henhold til artikkel 8/2 i vilkårene, blir kjøpekontrakten kansellert fra begynnelsen. Varene må returneres til selgeren innen fjorten (14) dager etter at kontrakten er trukket tilbake til selgeren. I tilfelle kjøperen bryter forpliktelsen etter forrige setning, har selger rett til en kontraktsbot på 0,1% (med ord: null, en tiendedel prosent) av kjøpesummen for varene som skal returneres, for hver forsinkelsesdag, maksimalt imidlertid opp til kjøpesummen for varene. Denne bestemmelsen påvirker ikke retten til erstatning for skade forårsaket av brudd på forpliktelsen som kontraktsstraffen gjelder for, selv om skaden overstiger kontraktsstraffen. Varene må returneres til selgeren uskadet og ubrukt og om mulig i originalemballasjen. Hvis kjøper trekker seg fra kjøpekontrakten, bærer kjøperen kostnadene forbundet med retur av varer til selger, selv om varene ikke kan returneres på grunn av sin art med vanlig post. Kjøperen erkjenner at hvis varene som kjøperen returnerer er skadet, slitt eller delvis fortært, har selgeren rett til erstatning for skaden som er forårsaket kjøperen.

8/4    Ved tilbaketrekning fra kontrakten i henhold til artikkel 8/2 i vilkårene, skal selgeren returnere pengene mottatt fra kjøper innen fjorten (14) dager etter tilbaketrekning fra kjøpskontrakten fra kjøperen, vanligvis på samme måte som selgeren mottok dem fra kjøperen. Hvis dette ikke er mulig, skal selgeren returnere midlene til kjøperen til kontoen som er angitt av kjøperen for dette formålet; inntil kjøperen gir selgeren alle nødvendige betalingsopplysninger, løper ikke fristen for å returnere midlene. Selgeren har også rett til å returnere den ytelsen som er gitt av kjøperen når han returnerer varene fra kjøperen eller på annen måte, hvis kjøperen godtar og kjøperen ikke medfører ekstra kostnader. Hvis kjøper trekker seg fra kjøpekontrakten, er ikke selger forpliktet til å returnere de mottatte midlene til kjøperen før kjøperen returnerer varene eller beviser at han sendte varene til selgeren.

8/5    Inntil varene er overtatt av kjøperen, har selgeren rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten når som helst. I et slikt tilfelle vil selgeren returnere kjøpesummen til kjøperen uten unødig forsinkelse (hvis den allerede er betalt), ikke kontant til kontoen som er angitt av kjøperen.

9           Samtykke til behandling av personopplysninger

9/1    Ved håndtering av personopplysninger, overholder selgeren alle forpliktelser fastsatt i lov nr. 101/2000 Coll., Om beskyttelse av personopplysninger, med endringer.

9/2    Ved å inngå kontrakten og disse vilkårene, godtar kjøperen at selgeren vil behandle kjøperens personopplysninger, som kjøperen oppga da han bestilte ordren i e-butikken, spesielt navn og etternavn, bostedsadresse, identifikasjon nummer, skatteidentifikasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer. Hensikten med denne behandlingen er inngåelse og gjennomføring av kontrakten og tilbud om handel og tjenester og beskyttelse av rettighetene og juridisk beskyttede interesser til selgeren. Samtykke gis på ubestemt tid og kan tilbakekalles når som helst; anken gjelder imidlertid ikke data i den grad selger har rett til å behandle slike data uten samtykke.

9/3    Selgeren kan gi en tredjepart fullmakt til å behandle personopplysningene ovenfor som behandler. Selgeren informerer herved kjøperen og gir ham en eksplisitt instruksjon om rettighetene som følger av lov nr. 101/2000 Coll. Om beskyttelse av personopplysninger, dvs. spesielt at levering av personopplysninger er frivillig, som kjøper har rett til å få tilgang til dem, har rett Ovennevnte samtykke kan når som helst tilbakekalles skriftlig på selgerens adresse, og det har også rett til å kontakte kontoret for personopplysning i tilfelle brudd på rettighetene, hvis Selger ordner ikke selve løsningen på kjøpers forespørsel.

9/4    Kjøper godtar å sende informasjon relatert til selgerens varer, tjenester eller virksomhet til kjøperens elektroniske adresse, og godtar videre salg av kommersiell kommunikasjon fra selgeren til kjøperens elektroniske adresse; Kjøperen er garantert at han kan trekke dette samtykke enkelt og uten ekstra kostnader.

10           Leksjoner om muligheten for utenrettslig løsning av forbrukertvister

10/1    I tilfelle en forbrukerkonflikt kan forbrukeren henvende seg til det utenforrettslige forliksorganet for forbrukertvister. Den tsjekkiske handelsinspeksjonsmyndigheten er kompetent gjenstand for avvikling utenfor domstol av forbrukertvister.

Kontaktinformasjon:

den tsjekkiske handelsinspeksjonen

Sentralt tilsyn - ADR-avdeling

Stepanska 15 120 00 Praha 2

Nett: https://adr.coi.cz/cs

11           Avsluttende bestemmelser

11/1    Disse vilkårene vises på e-handelsnettstedet www.katypaty.com og deres ordlyd trer i kraft på bestillingsdatoen blir sendt til kjøperen som en del av en e-post som bekrefter mottakelsen av ordren (artikkel 3 / 6), som gjør det mulig for kjøperen å arkivere og reprodusere.

11/2    Forretningsbetingelsene gjelder i den utstrekning og ordlyd som er spesifisert i elektronikkbutikken på dagen for sending av den elektroniske bestillingen. Ved å sende en elektronisk bestilling bekrefter kjøperen overfor selgeren at han har lest disse vilkårene og at han er enig med dem. Kjøperen er tilstrekkelig informert om disse vilkårene før den faktiske gjennomføringen av ordren og har muligheten til å bli kjent med dem.

11/3    I forhold til kjøperen er ikke selger bundet av noen adferdskodekser i den forstand som følger av bestemmelsene i § 1826 par. 1 la. e) av borgerloven.

 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.